آگاهی دبیران از کیفیت و اهداف نظارت بالینی

0 امتیاز

آگاهی بخشی دبیران نسبت به اهداف  و کیفیت نظارت بالینی غیر ازین سایت که متاسفانه عده کمی مراجعه می کنند از چه طریقیست؟

تاکنون در جند شورای دبیران در چند مدرسه اصلا در چند شورای مدیران در این باره بحث کرده اید؟؟؟؟

بنظر میرسد هنوز دبیران مثل قدیم از نظارت، واهمه دارند.

 

         

 

سوال شده در نظارت بالینی توسط زهرا رنجبر تیلکی

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

آگاهی دبیران از طرق مختلف از جمله برگزاری کارگاههای حضوری، غیر حضوری، ارسال مراحل نظارت به اتوماسیون و... صورت گرفته‌است

نظارت بالینی می تواند بسیاری از مشکلات تدریس را با کمک دبیر و ناظران مرتفع نماید
پاسخ داده شده توسط گروه نظارت بالینی
...