چگونه یک گزارش تخصصی در مورد درس ریاضی نوشته شود

0 امتیاز
وقتی وی گویند یک طرح درس بنویسید چگونه باید انجام شود و راه کارهای آن بیان شود
سوال شده در ارتقا مهارت های حرفه ای توسط گروه ریاضی دوره اول

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
بهتریت طرح درس در ذهن معلم می باشد
پاسخ داده شده توسط گروه کار و فناوری
...