توان و جذر در اعداد صحیح

0 امتیاز
چرا اعداد منفی جذر ندارند؟
سوال شده در ریاضی توسط گروه ریاضی دوره اول
...