عبارات جبری و قدرمطلق

0 امتیاز
چرا قدرمطلق X یک عبارت جبری نیست؟
سوال شده در ریاضی توسط گروه ریاضی دوره اول

1 پاسخ

0 امتیاز
تعریف عبارات جبری را مرور  بفرمایید( منفی یا مثبت بودن x مشخص نمی باشد)
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...