عبارات جبری و قدرمطلق

0 امتیاز
چرا قدرمطلق X یک عبارت جبری نیست؟
سوال شده در ریاضی توسط گروه ریاضی دوره اول
...