اعداد گویا و گنگ

0 امتیاز
چرارادیکال 8 گویا نیست؟
سوال شده در ریاضی توسط گروه ریاضی دوره اول
...