اعداد گویا و گنگ

0 امتیاز
چرارادیکال 8 گویا نیست؟
سوال شده در ریاضی توسط گروه ریاضی دوره اول

1 پاسخ

0 امتیاز
حاصل رادیکال هشت عددی است که نمی توان آن را به صورت یک  کسر ساده شده نوشت  .
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...