ارزشیابی هنجار مدار وملاک مدار برمبنای علوم امروزچگونه بایدتبین شود

0 امتیاز
یکی ازاساسی ترین کارها درحوزه اموزش وپرورش ارزشیابی است مبنای ارزشیابی به دو صورت هنجاری وملاکی میباشد متاسفانه باتوجه شرایط تعلیم وتربیت ورشدسریع اطلاعات این عناوین درست تبیین نمیشود چرا؟
سوال شده در مدیران توسط بی نام
...