نمره امتحانات پودمان

+2 امتیاز
نمره شایستگی غیر فنی باید حداقل و حداکثر چه مقدار باشد؟
سوال شده در تاسیسات توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
باسلام

حداقل نمره 2 وحداکثر 3 نمره میباشد.
پاسخ داده شده توسط گروه تاسیسات
...