مقاومت ویژه به ساختار اتمی مواد وابسته است. منظور از این جمله چیست؟

0 امتیاز
مقاومت ویژه به ساختار اتمی مواد وابسته است. منظور از این جمله چیست؟
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
می توان گفت همان جنس مواد یا ساختار مولکولی مواد که هر ماده ای ساختار خاص خودش را دارد.
پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...