مقاومت ویژه به ساختار اتمی مواد وابسته است. منظور از این جمله چیست؟

0 امتیاز
مقاومت ویژه به ساختار اتمی مواد وابسته است. منظور از این جمله چیست؟
سوال شده در فیزیک توسط بی نام
...