تجهیزات پایه دوازده

0 امتیاز
آیا برای کتاب های پایه دوازدهم تجهیزات لازم خریداری شده اند؟
سوال شده در کامپیوتر فنی حرفه ای توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
تجهیزات توسط مدیر هنرستان ها با درخواست به نواحی تهیه می شود.
پاسخ داده شده توسط گروه کامپیوتر فنی
...