تمییز اعداد سه تا ده

+1 امتیاز
با عرض سلام

با توجه به اینکه معدود اعداد سه تا ده جمع و مجرور است، در اعدادی همچون ثلاثمائه، أربعمائه، خمسمائه و ... ، آیا مائه معدود به حساب می آید یا خیر و اگر معدود است چرا جمع نشده است؟
سوال شده در عربی توسط گروه عربی دوره دوم
...