بافت هدف هورمون رشد

0 امتیاز

بافت هدف هورمون رشد ،غضروف است یا استخوان؟

سوال شده در زیست شناسی توسط طاهر نساج

2 پاسخ

0 امتیاز
طبق کتاب یازدهم صفحات رشد استخوان های بلند
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
0 امتیاز
بافت هدف هورمون رشد  :  صفحات رشد در استخوان های دراز اند که در دوران رشد غضروفی هستند و بین دو قسمت اپی فیز و دیافیز استخوان های دراز قرار گرفته اند.
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...