چرخه درس پژوهی را توضیح دهید ؟

+1 امتیاز
چرخه درس پژوهی را توضیح دهید ؟
سوال شده در ارتقا مهارت های حرفه ای توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

 

مراحل درس پژوهی

اگر چه درس پژوهی دارای الگوها و شکل‌های متفاوتی است ولی در این قسمت ده مرحله‌ای که نشان دهنده‌ی شکل اصلی و کلی این روش هست توضیح داده می شود :

مرحله اول: تشکیل گروه

مرحله دوم: تبیین مسئله

مرحله سوم: مطالعه و بررسی موضوع

مرحله چهارم: برنامه ریزی درس

مرحله پنجم: آموزش درس و مشاهده آن

مرحله ششم: ارزیابی درس و انعکاس تأثیر آن

مرحله هفتم: تجدید نظر در درس

مرحله هشتم: آموزش و مشاهده درس تجدید نظر شده

مرحله نهم: ارزیابی و بازاندیشی مجدد

مرحله دهم: سهیم شدن در نتایج

 

—

 

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...