ترجمه عبارت ذیل

0 امتیاز
باسلام.

ترجمه صحیح این عبارت چیست؟إنَّ انقرة ثانی أکبر مدینة فی ترکیا

ضمنا اعراب آن را مشخص نمائید؟

اگر دومین شهر بزرگ معنی کنیم چرا غلط است؟
سوال شده در عربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

ترجمه صحیح است.

ترکیب اضافی است. ثانی خبر إنَّ و أکبر مضاف إلیه است.
پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره دوم
...