چگونگی ساخت سد خاکی

0 امتیاز
چرا هسته سد خاکی را رسی  می سازند؟ زیرا رس ها بدلیل نفوذ ناپذیری ، مانند عایق مانع عبور و نشت اب میشوند .لایه خاکریز نفوذناپذیر اطراف سد نیز از فروپاشی سد جلوگیری می کند.
سوال شده در زمین شناسی توسط خانم حسینی
...