علت فرمان کشیدن

+1 امتیاز

علت فرمان کشیدن هنگام ترمز کردن چیست

سوال شده در مکانیک خودرو توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
علت می تواند از چرب شدن لنت ترمز سمت مخالف گشیدن یا تمام شدن لنت یا خرابی لوازم ترمز باشد
پاسخ داده شده توسط گروه مکانیک خودرو
...