دامنه توابع رادیکالی در کتاب ریاضی 2

+1 امتیاز
چرا دامنه توابع رادیکالی درابتدای درسنامه کتاب مطرح نشده  ؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
مد نظر نویسندگان کتاب نبوده  و فقط یک آشنایی ضمنی  می خواهند
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...