نصدق ایا فعل ماضی است یا مضارع

0 امتیاز
نصدق ایا فعل ماضی است یا مضارع
سوال شده در عربی توسط بی نام
...