فرق when و what time

+1 امتیاز
What time و when چه فرقی دارند؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
When به معنای( چه وقت) و What time به معنای ( چه ساعتی) میباشد.
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره اول
...