چگالی جیوه . اگر داخل ظرفی دیگر بریزیم

+1 امتیاز
چگالی جیوه ۱۳۰۶g/cm۳ است چند کیلو گرم جیوه . ظرفی به حجم ۲.۵ لیتر را پر می کند
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

سلام

ابتدا چگالی جیوه را برحسب یکاهای  (SI) نوشته که   13600 می شود.

سپس حجم ظرف را برحسب متر مکعب 

  می نویسیم.

و در فرمول چگالی قرار داده، جرم به دست می‌آید.

m=pv=13600*0.0025=34kg

پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...