مدت زمان توقف

+1 امتیاز
اگر دو جسم هم جنس منتها با جرم متفاوت که ضریب اصطکاک جنبشی یکسانی با سطح دارند و سرعت اولیه برابری دارند بر اثر نیروی اصطکاک به مرور زمان متوقف شوند با توجه به اینکه در طول حرکت تنها نیروی اصطکاک به آن ها وارد می شود وبا در نظر گرفتن اینکه ضریب اصطکاک جنبشی یکسانی دارند از قانون دوم نیوتن نتیجه می گیریم شتاب توقف هر دو برابر a=-μk.g می شود. و از آنجایی که سرعت اولیه و نهایی هر دو یکسان است پس باید زمان توقف آن ها نیز یکسان باشد. اما در واقع، جسمی که جرم بیشتری داشته دیر تر متوقف می شود و هر چه اختلاف جرم بیشتر باشد این اختلاف زمان توقف برای ما ملموس تر می شود. علت این تناقض چیست؟ اگر بفرمایید ممنون میشم
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

با سلام


طبق مقاله

MODELS AND COMPUTATIONAL METHODS FOR DYNAMIC FRICTION PHENOMENA

ضریب اصطکاک به فشار تماسی نیز بستگی دارد که اثرات فشار و قطر بر ضریب اصطکاک مورد بررسی قرار می گیرد.

نتایج حاصل نشان داده است که رابطه قطر با ضریب اصطکاک در سطح تداخل اتصالات تداخلی معکوس است. (البته این نتیجه  در مورد اتصالات داخلی و رابطه شعاع انحنا با ضریب اصطکاک در مجله مکانیک دانشگاه امیرکبیر در مقاله ای با عنوان

INVESTIGATION ON THE EFFECT OF PRESSURE AND RADIUS OF CONTACT SURFACE CURVATURE ON THE FRICTION COEFFICIENT IN CONTACT SURFACES OF INTERFERENCE FIT JOINTS

نیز آمده است.)

پس چون دو جسم هم جنس اند جسمی که جرم بیشتر دارد، ابعاد بزرگتر دارد پس ضریب اصطکاک کمتر دارد و در نتیجه شتاب کمتر و نهایتا زمان توقف بیشتر دارد.
 

پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...