حمیده هر روز چند صفحه ...

0 امتیاز
حمیده هر روز چند صفحه قران میخواند اگر n تعداد صفحاتی باشد که حمیده در یک روز خوانده است تعداد صفحات که او در یک هفته میخواند با یک عبارت جبری نشان دهید
سوال شده در ریاضی توسط بی نام
...