چرا برای گفنگو آخر کتاب هردرس اسم اربعینیات را انتخاب کرده اند.

0 امتیاز
چرا برای گفتگو آخر کتاب هرئرس اسم اربعینیات راانتخاب کرده اند.
سوال شده در عربی توسط نسرین رجبی نژاد
...