کسر تلسکوپی چیست؟

0 امتیاز
کسر تلسکوپی چطوری حل میشه؟
سوال شده در ریاضی توسط بنده خدا
...