تبدیل‌یکا ها درفیزیک

0 امتیاز
تبدیل‌یکا ها‌به‌روش‌زنجیره‌ای‌چگونه است‌وآهنگ‌کمیت‌هاچگونه بدست می‌آید
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام

پاسخ داده شد.
پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...