تبدیل‌یکا ها درفیزیک

+1 امتیاز
تبدیل‌یکای‌زنجیره‌ای چگونه‌انجام‌میشود و آهنگ‌کمیت‌چگونه‌به‌دست‌می‌آید؟
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام

برای تبدیل یکاها با استفاده از روش تبدیل زنجیره ای، اندازه کمیت را در یک عامل تبدیل (نسبتی از یکاها که برابر یک است) ضرب می کنیم. دقت کنید عامل تبدیل را طوری انتخاب کنید که فقط یکای خواسته شده در پایان باقی بماند و بقیه یکاها از صورت و مخرج خط بخورند.

 

هر کمیت بر واحد زمان آهنگ آن کمیت است.
پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...