سوال ریاضی مبحث نسبت وتناسب

0 امتیاز
نسبت پول علی به برادرش ۳ به ۷ می باشدونسبت پول علی به خواهرش ۴ به ۱۰است.اگرمجموع پول انها ۳۵۰۰ باشد،سهم هریک رامحاسبه کنید.
سوال شده در ریاضی توسط بی نام
...