در مورد that و those ؟چه تفاوتی با They و it داره؟کجاها استفاده می شود؟

+1 امتیاز
در مورد that و those ؟چه تفاوتی با They و it داره؟کجاها استفاده می شود؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
4 کلمه this, that , these , those صفت اشاره هستند و از آنها برای اشاره به نزدیک یا دور استفاده می شود.اینها را به تنهایی میتوان در جمله بکار برد و همچنین همراه با اسم مانند this girl  یا  those boys

اما  they  و  it جزو ضمایر فاعلی هستند و خودشان به تنهایی نقش فاعل جمله را ایفا میکنند.
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره اول
...