وقتی am. is.are باشه s سوم شخص نداریممممممم؟

+1 امتیاز
وقتی am. is.are باشه s سوم شخص نداریممممممم؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
خیر اینها افعای  to be هستند و s سوم شخص مفرد فقط مخصوص افعال اصلی است.
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره اول
...