برای it هم باید sسوم شخص بزاریم ؟مثلا در کتاب نوشته it opens at 8 in the mornin برای چیهs open

+1 امتیاز
برای it هم باید sسوم شخص بزاریم ؟مثلا در کتاب نوشته it opens at 8 in the mornin برای چیهs open
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
بله. it هم جزو ضمایر سوم شخص مفرد است
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره اول
...