از کجا بفهمیم که برای جمله باید Are بیاد یا Do؟

+1 امتیاز
از کجا بفهمیم که برای جمله باید Are بیاد یا Do؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
وقتی فعل جمله اصلی باشد و زمان آن حال ساده، برای سوالی کردن جمله نیاز به فعل کمکی do یا does داریم که محل قرار گرفتن آن در ابتدای جمله سوالی است.

اما are  جزو افعال ربطی یا to be است که خود نوع جداگانه ای از فعل است و این گروه از افعال خودشان می توانند جمله را سوالی کنند و نیازی به فعل کمکی نیست. این گروه از افعال فقط زمانی در جمله با فعل اصلی همراه میشوند که فعل  ingدار باشد و یا قسمت سوم فعل باشد.
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره اول
...