فرق استعاره تمثیلیه با کنایه

0 امتیاز
فرق استعاره تمثیلیه با کنایه چیست؟ چراجوابمو نمیدید
سوال شده در ادبیات فارسی توسط محمدحسن
...