اگر did در جمله باشد باید چطور قید زمان و بکار ببریم؟

+1 امتیاز
اگر didدر جمله باشد باید چطور قید زمان بکار ببریم
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

از آنجاییکه did فعل کمکی مخصوص زمان گذشته ساده یا simple past tense است قید زمانهای مخصوص گذشته موارد زیر هستند

yesterday

last (week, year, ....)

this morning/afternoon/evening

ago (two days ago, three months ago, many years ago...)
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره اول
...