چرا یاخته های عصبی بلند و باریک هستند ؟

+1 امتیاز
چرا یاخته های عصبی بلند و باریک هستند ؟
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
شبیه سیم تلفن برای انتقال بیام عصبی هستند
پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...