بررسی غزل سعدی

0 امتیاز
غزل سعدی ای ساربان اهسته ران کارام جانم میرود را از نظر قلمرو زبانی و ادبی و فکری بررسی کنین
سوال شده در ادبیات فارسی توسط فاطمه
...