فعل های ماضی تحبُّ کدامند؟

0 امتیاز
فعل ماضی اول شخص مفرد ، دوم شخص مفرد و ...  از تُحبُ  چیست ؟
سوال شده در عربی توسط بی نام
...