زبان , و ادبیات فارسی فارسی

0 امتیاز
مفعول را توضیح دهید
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
مفعول اسم یا گروه اسمی است که کار روی آن انجام می شود و معنی جمله را کامل می کند.اگر مفعول شناس یا معرفه باشد همراه با را می آید و کلمه ای است که قبل از را می آید و  همچنین با  اضافه کردن پرسش های (چه کسی را/ چه چیزی را) قبل از فعل می توان مفعول جمله را پیدا کرد.
پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره اول
...