چرا خدا دین های مختلفی آفرید؟

0 امتیاز
چرا خدا دین های مختلفی آفرید؟
سوال شده در پیام های آسمان توسط بی نام
...