سلام یه سوال از تکمیلی علوم هشتم دارم

+1 امتیاز
چرا روی صفحه تلویزیون های که دارای لامپ تصویر هستند بعد از مدتی بار ایجاد میشه؟ نوع این بار رو هم بگید

برتاب تفنگ الکترونی
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط س

1 پاسخ

0 امتیاز

بار آن منفي است و در اثر برخورد الکترونهاي توليد شده توسط لامپ روي صفحه تلويزيون ايجاد مي شود

پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...