زیست شناسی دهم تجربی

0 امتیاز
داخلی ترین لایه قلب وجنس قلب
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
داخلی ترین لایه قلب ، اندوکارد ( درون شامه ) است.

جنس لایه های مختلف قلب متفاوت است:

اندوکارد(درون شامه): پوششی که در زیر ان لایه ای پیوندی قرار گرفته است.

میوکارد (ماهیچه ای): بافت ماهیچه ای با کمی پیوندی متراکم.

اپی کارد (برون شامه): پوششی سنگ فرشی و پیوندی متراکم
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...