بوستر ترمز خودرو

0 امتیاز
نحویه  تست بوستر ترمز چگونه است؟  چند بار در زمانی که خودرو خاموش است پدال ترمز را فشار دهید تا پدال زیر پا سفت شود (چوب) با روشن کردن خودرو پدال ترمز زیر پا نرم میشود
سوال شده در مکانیک خودرو توسط گروه مکانیک خودرو
...