عددهای تواندار؟؟؟؟

+1 امتیاز
در ضرب عددهای تواندار با پایه ها ی مساوی چکار کنیم در تقسیم هم بگویید
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
در ضرب با پای های مساوی یکی از پایه ها را نوشته توان ها را با هم جمع می کنیم

در تقسیم عددهای توان دار با پایه های مساوی یکی از پایه ها را نوشته توان ها را از هم کم میکنیم
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...