اولویت ها ؟؟؟؟؟

+1 امتیاز
در عملیات ریاضی اولویت ها را بیان کنید به ترتیب
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

اولویت ها 

1) عملیات داخلی ترین پرانتز را حساب می کنیم. در مثال زیر ابتدا باید عملیات (5-12) را حساب کنیم
5+ (2+(12-5))=5+(2+7)=5+9=14
3)توان یا جذر

3) سپس ضرب و تقسیم را از چپ به راست انجام می دهیم. یعنی اگر ضرب یا تقسیم بود، به ترتیب از چپ به راست انجام می دهیم.

5x3+4x6+ (2+(12-5))=5x3+4x6+ (2+7)=15+24+9=48
4) در آخر جمع و تفریق ها.

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...