تعریف میانه در مثلث چیست؟؟؟؟

+1 امتیاز
لطفا معنی میانه را بگویید
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
پاره خطی که راس بر وسط ضلع مقابل رسم می شود
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...