اعداد گنگ پایه نهم

+1 امتیاز
عدد۳/۱۴۱۵۹ گنگ است؟
سوال شده در ریاضی توسط امیرمحمد

1 پاسخ

0 امتیاز
خیر،عدد گویا است عددهای اعشاری که متناهی باشند گویا و مختوم هستند.
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...