قدر مطلق پایه نهم

+1 امتیاز
تفاوت استفاده از قدر مطلق و بدون استفاده از قدر مطلق درچیست؟ باتشکر
سوال شده در ریاضی توسط امیرمحمد

1 پاسخ

0 امتیاز

وقتی در سوال می گویند بدون قدر مطلق حاصل را به دست آورید یعنی تعیین علامت کنید و سپس اگر مثبت بود خود عبارت را بدون قدر مطلق و اگر منفی بود قرینه عبارت را بدون قدر مطلق بنویسید

اگر در عبارتی گفتند حاصل را به دست اورید باز اگر مثبت بود خود عبارت را بدون قدر مطلق و اگر منفی بود قرینه عبارت را بدون قدر مطلق بنویسید سپس اگر عبارت هایی مشابه بودند با توجه به علامت آن ها با هم جمع و تفریق کنید 

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...