حاصل را به دست آورید ؟ قدر مطلق

+1 امتیاز

سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

مقادیر a,b, c را در عبارت جایگزین می کنیم

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...