چرا لحظه ی تغییر جهت در وسط آن بازه ی زمانی قرار می گیرد؟

+1 امتیاز
چرا در مواردی که جابجایی در یک بازه ی زمانی در حرکت با شتاب ثابت برابر صفر است؛ لحظه ی تغییر جهت در وسط آن بازه ی زمانی قرار می گیرد؟
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

چون در حرکت با شتاب ثابت معادله   x-t یک معادله درجه دو است،هنگامی که جابجایی آن صفر است نمودار حالت متقارن دارد لذا  نقاط اکسترمم (ماکزیمم-مینیمم)نقاطی که متحرک تغییر جهت حرکت می دهند، در وسط بازه زمانی متقارن قرار گرفته و در این بازه زمانی متقارن نقطه وسط همان نقاط اکسترمم می باشند.
پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...