تفاوت فاعل با مبتدا در جملات عربی چیست؟؟

0 امتیاز
تفاوت فاعل با مبتدا در جملات عربی چیست؟؟
سوال شده در عربی توسط Somebody

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام مبتلا از ارکان جمله اسمیه است مثلا: الطالبُ یجتهد که الطالب مبتدا است. اما فاعل رکن اصلی جمله فعلیه است مثلا: یجتهد الطالب که الطالب فاعل است.
پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره دوم
...