ساختار کلمه زبان انگلیسی

0 امتیاز
عبارت spare no pain میشه جز ب جز بگید چجوری ترجمه میشه
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

2 پاسخ

0 امتیاز
(برای انجام دادن کاری) از هیچ چیز مضایقه نکردن

از هیچ تلاش و سختی دریغ نکردن
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره دوم
0 امتیاز
spare یعنی دریغ داشتن  ، مضایقه کردن ، چشم پوشیدن

pain یعنی درد

no یعنی هیچ

spare no pain یعنی شخص از هیچ درد و رنجی دریغ نمی کند ، یعنی هر سختی و دردی را برای انجام کاری می پذیرد .
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره دوم
...