فیلسوف به چه معنا است

0 امتیاز
فیلسوف به چه معنااست
سوال شده در فلسفه توسط Hasti

1 پاسخ

0 امتیاز
به نام خدا و با سلام   از نظر لغوی کلمه فیلسوف ریشه یونانی دارد  و معرب عبارت  فیلوسوفوس به معنای دوستدار دانایی است و بعد ها به معنای دانشمند به کار رفت . در اصطلاح فیلسوف کسی است که به سوالهای اساسی و بنیادین راجع به هستی  به روش عقلانی پاسخ می گوید. حیطه پرسشهای بنیادین  فطرت ثانی است . فطرت ثانی  با حیرت در برابر موضوعات جهان هستی شکل می گیرد و انسان از حیطه پرسشهای روزمره و عادی زندگی خارج می شود و می خواهد به پرسشهایی از قبیل چیستی عالم هستی هدف و مقصد هستی چیستی زندگی و حیات پس از مرگ و از این قبیل مسائل پاسخ بگوید . فیلسوف بر خلاف انسانهای عادی از کنار این سوالها به سادگی نمی گذرد بلکه با جدیت و دقت به روش عقلانی سعی می کند پاسخ درستی برای آنها بیابد.
پاسخ داده شده توسط گروه فلسفه
...